Ti Bwat Zouti pou Evanjelizasyon

Tout Episkopalyen ki batize pwomèt pou yo pwoklame bon nouvèl Jezikri a ki bay renmen, ki libere nou epi ki bay lavi ki pap janm fini an. Atravè pratik espirityèl evanjelizasyon an, nou chache Jezikri, nou nonmen non li, epi nou selebre prezans renmen Jezikri a nan istwa tout moun ap rakonte—epi nou enviteyopouyochacheyonbagayanplis. Ti bwat zouti pou Evanjelizasyon an ede legliz yo ak endividi pou yo viv lavi yo daprè apèl sa a.

Entwodiksyon