The Office of Public Affairs

The Public Affairs Office provides statistics, biographies, photos, background information, and other resources to media representatives reporting on the mission and ministries of The Episcopal Church

Reyinyon Bichòp Legliz Episkopal - Septanm 2019: Prèch Bichòp Dirijan an, Ouvèti Kominyon an, 17 septanm 2019

September 20, 2019

House Of Bishops Reyinyon sezon Prentan an
17 septanm 2019

Chèche poto mitan an!
Rt. Rev. Michael B. Curry

Bonjou tout moun.
Nou byen kontan wè w nan rankont tout Bichòp ak madanm yo, ki reyini la jodi a epi n ap remèsye Dyosèz Minesota a pou jan yo akeyi nou la a jodi a.

Pèmèt mwen entèprete yon tèks pou nou, aktyèlman 2 tèks, sa pap twò long jan nou pase a. Pou m entèprete epit la ak levanjil la nan pwennvi twazyèm tèks la ki soti nan pawòl sakre Ebre yo, ki soti nan yon Epit nan Kolosyen (3:14, 17)

Sitou, vlope kò w ak renmen.  Epi nan tout bagay w ap fè, fè l nan non Jezi Seyè a.

Sitou, vlope kò w ak renmen.  Epi nan tout bagay w ap fè, ni nan pawòl ou ni nan aksyon w, fè l nan non Jezi Seyè a.

Levanjil selon Jan, chapit twa.

Bondye te si tèlman renmen lemonn, li bay sèl pitit li te genyen an jiskalafen poutèt pou tout moun ki kwè nan li pa peri men pou yo gen lavi etènèl. Bondye te si tèlman renmen lemonn li bay Jezi.

Kounye a, men 2 tèks yo.

Mwen vle nou tout sonje moman sa a paske m ap preche nan leksyonè a. Men fò m entèprete li. Ezayi, Chapit 51.

Koute mwen, ou menm k ap chèche sa ki jis. Ou menm k ap chèche Granmèt la. Gade nan wòch kote yo grate w la, epi nan karyè kote yo te fouye w la. Chèche Abraam, papa ou epi chèche Sara, ki te pote w nan vant li. Epi, …… Gade anba wòch la. Se sa nou fèk sot chante la, chante sa a. Epi kounye a nou sou menm nivo.

Pandan m nan avyon an mwen te gen yon revelasyon. Aktyèlman, se pa mwen menm. Men se te li menm.

Ansyen chante sa di pawòl la byen.

Espwa mwen pa fonde sou okenn lòt bagay
Se sou san Jezi ak sa ki dwat.
M pa pran chans fè pi bèl aparans lan konfyans
Men mwen konfye m nèt nan non Jezi.

Se sou Kris ki poto mitan an mwen kanpe.
Tout lòt teren se sab k ap efondre.

Sa se yon mesaj pou moun tout laj ki nan legliz la. Men patikilyèman pou nou menm nan moman sa a. Chèche suiv poto mitan an.

Kounye a mwen pa pral pèdi yon pakèt tan sou Ezayi 51 paske nou tout pase nan seminè. Epi madanm nou dwe tande n ap pale sou sa.

Nou konnen Ezayi 51 soti nan peryòd egzil la epi nan peryòd apre egzil la. M pa fin sèten si se Ezayi 2 oubyen Ezayi 3. Men sa pa gen enpòtans, sa make nan liv la. Se sèten sa soti nan epòk sa kote moun te konn sa libète te ye, te pèdi libète sa a. Lè lemonn te yon jan yon jou epi li vin yon lòt jan nan demen. Lè tout bagay moun te kab konte sou yo, tout bagay moun te kab konte sou yo sou tè sa a, kraze la a devan je yo.

Nan ane 586 anvan Jezikri Wa Nebuchadnezzar ak lame Babilòn yo te mache pran prèske tou zòn Pwòch Oryan an. Palestin te nan zòn sa a tou. Yo detui tout zòn andeyò nan Palestin, yo mache sou Jerizalèm, yo kraze mi Jerizalèm, yo antre nan vil Sakre an menm. Epi sèl reyalite yo te kab konte sou li, se tanp Salomon te bati a, Salomon, Salomon, epòk lè Larèn Chiba te soti jis Etyopi ki te fè l sezi a. Kounye a sa a se yon istwa . . .

Larèn Chiba ak Solomon, tanp sa a, gran tanp sa a David te vle bati a men li pa t kab bati l la, men Solomon te bati li, tanp la, tanp lan te reprezante nasyon an, li te reprezante lafwa yo, li te reprezante tout sa yo te konte sou yo. Epi kounye a yo te detui tanp sa a, yo te piye li.

Pou met abse sou klou, yo te pran tout sitwayen ki te lidè nan Jerizalèm, se sa k fè sa pa vo lapèn pou yon moun vin yon sitwayen ki yon lidè, yo pran sitwayen ki lidè yo epi yo pati avè yo Babilòn, yon kote ki byen, byen lwen lakay. Yo chante pandan yo te prizonye, “Oh tou pre dlo Babilòn nan, nou chita epi nou kriye, lè nou sonje li, O Zayon.

Bon pou kesyon akòdeyon nou yo, nou pandye yo sou yon lir lè moun ki te pran nou yo mande nou jwe yon chante youn nan chante Zayon yo pou yo. Men kouman?

Men kouman pou nou chante chante Granmèt la nan yon peyi ki etranj pou nou? Ann egzil. Ann egzil.

Tankou James Weldon Johnson te di nan chante sa a “’leve vwa nou pou n chante’,” sa se nan epòk kote espwa ki nan kouti te deja mouri.

Epi malgre sa, se nan kontèks sa a menm Ezayi ap pale a, koute mwen, ou menm k ap chèche jistis. Koute mwen, ou menm k ap chèche entegrite. Koute sa m ap di a ou menm k ap chèche jistis pou bon jan lòd nan monn Bondye a dapre rèv Bondye a. Epi bondye te di koute mwen, ou menm k ap chèche sa ki jis. Chèche nan wòch kote yo te grate w la- Chèche Abraam! Chèche Sara! Chèche Aga! Chèche moun ki te vin anvan w yo! Men chèche poto mitan yo te kanpe sou li a.

Epi w a chèche konn kouman pou siviv kouman pou w rive lwen nan lavi a. Menm lè gen nouvo rapò pawas ki soti. Chèche poto mitan an. Pa pèdi tèt ou. Mwen pa konn pou ki sa tout moun ap pèdi tèt chak ane, wi chif yo ap bese. Menm si sa! Chèche poto mitan an! Nou tou ap suiv Jezi! Men m pral twò rapid… Kounye a, mwen vle nou remake entèlijans Ezayi. (Epi mwen pwomèt nou m ap fini anvan madan m nou anvi deplase. Madan m mwen di m pou m fini anvan madanm tout moun gen pou yo deplase.)

Ezayi ba yo bon jan konesans. Li pap swete bèl epòk nan tan lontan. Sa a se pa yon sijesyon pou nou fè bak, pou nou retounen nan ane 1950 yo lè legliz yo te konn plen moun.

Non, non, non, sa se pa swete bèl epòk nan tan lontan. Ann tounen nan epòk kote Etazini te anfòm pou n kab fè Etazini vin anfòm ankò.

Tanpri ede m non, yon moun? Se pa politik non m ap fè, sa a se yon bagay biblik.

Ezayi pap swete bèl epòk nan tan lontan, kèlkeswa sa yo te ye a; bèl epòk legliz yo oubyen bèl epòk Etazini a. Li pap swete bèl epòk nan tan lontan. L ap mande pou Providans, l ap mande pou prensip ak sa ki gen valè, ki anrasinen nan Bondye, epi kon sa sa pap chanje.

Oh, sa se pa yon kesyon retounen nan bèl epòk lontan. Sa se yon kesyon pou n kanpe sou de pye nou pou nou pa tranble. Chèche bondye. Ou va wè laverite se, si w mete tout sa w posede nan panye sa a ki rele lavi a epi sa ki rele egzistans lan. Y ap pouri.

Ou wè, lavi – mwen pa konn pou ki sa men se kon sa m konnen l ye. Ou pa kab konte sou anpil bagay nan lavi a pou yo ret menm jan. Sè l bagay ki pa chanje se lefètke tout bagay ap chanje. Tout bagay toujou ap chanje. Ezayi di, nan chapit 40 “gazon an fennen, flè yo disparèt, men pawòl Bondye la pou tout tan.” Si w parye sou posibilite pou lavi a chanje pou egzistans chanje – si w pa kwè m toujou, epi mwen pa pral fè tout bagay la - men Frank Sinatra di ou kapab “ap byen mennen nan mwa d avril epi yo mete w atè nan mwa d me.” Se lavi.
Èske se pa sa? Se lavi. Si w pa kwè Frank Sinatra, mande Jezi!

Dimanch Pak te anfòm. Tout bagay te anfòm lè l te sou bourik la. Tout bagay te anfòm; menm disip li yo tap pase yon bon moman, tout moun tap pase yon bon moman, ‘jis nan laprèmidi lè n al nan tanp lan men sa a se te tout ‘yon lòt istwa. Jou maten Dimanch Pak la te anfòm. Epi nou rele jou Vandredi Sen an, Vandredi Sen. Mwen pa kwè Jezi te bay jou a non sa a. Tout bagay te anfòm. Se te Hosanna nan dimanch epi krisifiksyon nan Vandredi. Se lavi.

(Amèn.)

Oh, pou moun ki pami nou la ki fèk vini nan bèl ministè Episkopal sa a [Reyinyon Bichòp yo]. Mwen renmen sa. Mwen pa ta chanje. Mwen pa ta janm kite l epi mwen renmen sa. Mwen gen rekonesans, mwen byen kontan mwen se yon Bichòp nan legliz sa a. Mwen renmen sa m ap fè a, men mwen pa renmen tout bagay mwen oblije fè. Epi, pou m di w laverite mwen gen lontan m ap mennen aktivite sa a. Mwen pa granmoun tankou anpil nan nou ki la a. M ap fè travay sa a lontan ase pou m konnen gen de jou ki bon, epi gen kèk lòt kalite jou.

Mwen tande kèk Hozana, epi mwen tande krisifye.

Oh apre konsekrasyon sa a, òdonasyon – èske Neil Alexander la a?  Apre òdonasyon an, lè yo te òdone m kòm yon nouvo Bichòp –mwen wè Jeff Lee la a, tou – Mwen swete mwen kòrèk nan sa m di a. Oh, se te bèl bagay. Kounye a m di, y ap fè fèt pou mwen epi pa fè anyen. Tout bagay anfòm. Tout moun te kontan wè mwen epi vin salye mwen epi premye 2 ane yo te anfòm epi yo te bèl. Se te nan ane 2000 epi 2003 rive epi mwen te panse se te meyè bagay la. Jiskaprezan mwen toujou panse sa – Mwen bay konsantman mwen pou yo konsakre Bishop Robinson epi mwen te anonse sa nan Dyosèz la, epi mwen te panse ou konnen, pou annik di yo laverite, epi tout moun tap anfòm. Se pa sa menm.

Toudenkou Dimanch Pak mwen yo tounen Vandredi Sen rapid. Oh wi. Oh Wi. Oh wi. Scott Benhase te nan dyosèz la lè sa a – tout bagay deraye. Epi non Michael Curry vin tounen labou.

Men tout bagay anfòm. Se lavi. Se kon sa egzistans ye. Yon jou se yon bagay, yon lòt jou se yon lòt bagay, men si w suiv Jezi, Dimanch Pak egziste, Vandredi sen egziste, menm jan ansyen predikatè a te konn di, “Pak toujou ap vini.” Rebati legliz la. Rebati peyi sa a.

Rebati monn sa sou sa ki solid, sa ki solid tankou yon wòch tankou Kris la. Jezi te konprann sa.

Ou sonje konvèsasyon Jezi te fè ak Pyè nan Caesarea Philippi? Nou tout sonje sa? Tanpri di m nou sonje sa. Yo te nan Caesarea Philippi, se yon zòn ki gen anpil wòch ki ann Izrayèl, si ou ale ann Izrayèl, zòn nan plen wòch vre. Antouka, yo di, Jezi di, “Hey ou men, (li di “hey” vre wi). Hey, frè m yo, di mwen, kilès moun yo di mwen ye?” Peter di, “Gen moun ki di ou se Elijah, ou resisite pami lèmò, paske Elijah te dwe tounen, ou se Jeremiah, youn nan gran Pwofèt yo. Epi tout moun te vin ak pawòl pa yo, sesi sela.

Epi Jezi di, “Kounye a, kilès nou di mwen ye? Ki moun nou di mwen ye. Pyè? Michael? John? Bill? Dave? Jeff? Ki moun nou di mwen ye? Legliz Episkopal? Anglican Communion? Tankou Pyè di, ou se Kris la, Mesi a, piti Bondye ki viva an . . .  li di kounye a Mesi a ap soufri a. Paske renmen pa egoyis.

Bondye te si tèlman renmen lemonn li pa pran; li bay sèl pitit gason l lan pou l soufri pou yo jije l pou yo kondane l enjisteman epi apre sa pou yo egzekite li. Pyè te di Non, non, non, non. Ou pa kapab. Non.

Sa se yon kout midrach m ap fè la pou yon moman.

Ant parantèz Jezi tap di, non frè m, sa a se chemen renmen an li pa egoyis. Li pare pou l fè sakrifis. Se yon chemen renmen ki pare pou sakrifye tèt li ki pa la pou l defann enterè pèsonèl pesonn men pou sa ki bon nan byennèt lezòt.

Li di sa a se poto mitan an: Mwen menm! Epi chemen renmen sa a. Nou tout te panse mouvman Jezi sa a epi chemen renmen sa a tankou n ap pale de li a, n ap pale de eleman renesans legliz la. Epi mwen kwè Jezi se chemen renmen an pou tout rès tè a. Se poto mitan an sa. Se sou poto mitan sa a nou ka kanpe ak prensip pou tounen sou kèlkeswa sa poto mitan sa a ye, se yon bagay ki enpòtan, m kwè. Epi mwen pa konn ki sa ki move nan sa. Oke.

Mwen kwè prensip pou nou retounen sou poto mitan sa a se yon prensip peyi sa a; kite m pale de peyi sa pou yon moman, peyi Etazini an.

Frè m ak sè m yo, fanmi m yo, gen yon poblèm. Gen yon poblèm. Mwen kwè nan pawòl  Langston Hughes yo, Men menm tou mwen chante Etazini

Mwen renmen peyi sa a, se lakay mwen, mwen pap fè yon pa. Epi kèlkeswa peyi kote w soti a, renmen peyi w. Renmen pèp ou. M ap veye bouch mwen wi, mwen kwè se Thomas Moore ki te di pawòl sa yo, “Mwen kab toujou rete sèvitè lwayal wa a, men Bondye se li ki an premye.”

Mwen renmen peyi sa a, men gen yon poblèm. Gen yon poblèm.

Lè gen moun ki soti pou al pran ti plezi yo nan Dayton, Ohio, epi yo mitraye yo. Gen yon poblèm. Gen yon poblèm.

Fò nou li dokiman sa a Tom Breidenthal ak Komite Teyoloji a ekri konsènan sipremasi Blan yo. Nou pa sèvi ak bèl mo sa a mo rasis la. Pandan mouvman sipremasi blan yo ap monte a.

Nan 21èm syèk la.

Gen yon poblèm lè y ap tire moun nan El Paso poutèt koulè po yo epi poutèt peyi yo soti.

Gen yon poblèm lè Juif ki nan Pittsburgh pa ka priye Bondye.

Gen yon poblèm lè Sikhs yo pa ka priye nan Wisconsin an sekirite.

Gen yon poblèm, nan legliz AME a nan Charleston.

Gen yon poblèm nan vil nou yo lè moun ki nan machin k ap pase ap tire moun. Epi timoun ki inosan nan Chikago ap pran bal. Epi sa gen lontan depi sa ap rive nan anpil vil toupatou nan peyi sa a.

Epidemi vyolans ak zam. Gen yon poblèm. 

Epi gen yon poblèm lè nou pa gen lidè k ap gide nou moralman. Mwen pap defann okenn pati politik kounye a. Mwen pa bezwen konnen ki moun ki nan palè a, Repibliken, Demokrat, Endepandan. Nou bezwen lidè ki ankouraje sa ki pi bon nan nou. Lidè ki fè nou sonje sou ki prensip yo te fonde peyi sa a.

Kite m di nou yon pawòl – Mwen pral fini talè kon sa –

Mwen konnen trè byen, moun ki te fonde peyi sa a, yo te ipokrit. Paske mwen se youn, tou! Ou se youn tou!  Lèzòm gen tandans ipokrit. Se sa k fè nou bezwen Jezi. Mwen konnen byen Thomas Jefferson se te youn too – pawòl li te youn, men lavi li se te yon lòt. Si nou pa kwè mwen, Al mande Madan Sally Hemmings oswa fanmi li.

Donk, mwen konn sa, men verite a di anpil, li te yon ipokrit, li te kòrèk. Pawòl li te kòrèk. Yo se poto mitan, “Nou kenbe verite sa yo kòm prèv.”

Tout moun, tout pitit Bondye fèt menm jan egal ego epi se pa yon vòt Kongrè ki ba yo pouvwa, se pa palman, se pa okenn Pap, oubyen Prezidan. Se kreyatè yo ki fè yo ak tout dwa yo, pami dwa sa yo yo gen dwa a lavi, libète, epi pou yo travay pou yo rive pi lwen nan lavi a. Sa a se yon poto mitan. Se sa ki sanble ak Etazini. 

Oh, Abe Lincoln, kouman ou di, kat mak epi sèt an de sa, zansèt nou yo te debake sou kontinan sa yo, sou kontinan sa a, yo te kreye yon nouvo nasyon onon Libète epi ki bati sou lide tout moun fèt egal ego. Sa se peyi Etazini.

Mwen pwomèt pou m ret fidèl a drapo Etazini d Amerik la,
Epi a Repiblik drapo sa a reprezante a,
Yon Nasyon sou zòd Bondye, san divizyon, san divizyon

San divizyon!

Pa gen Eta ki ble epi pa gen Eta ki wouj! San divizyon!

Pa gen Repibliken yon bò, Endepandan yon bò, Demokrat yon bò! San divizyon!

Pan gen liberal yon bò! San divizyon!

Yon sèl Nasyon sou zòd Bondye, san divizyon, ak Libète epi Jistis

Pa sèlman pou kèk moun, pa sèlman pou Ameriken, pa sèlman pou moun ou renmen, pa pou mwen menm sèlman, pa sèlman…  Libète epi Jistis pou tout moun. Sa se peyi Etazini.

Epi fò nou ede prepare yon renouvèlman, yon renouvèlman nan Nasyon sa a, yon renouvèlman nan legliz nou an, yon renouvèlman pou prensip yo, epi pou Bondye ki kreye tout bagay sa  yo.

Gen twa bagay ki pral pase lòt ane. Nou gen dwa konte sou yo:

Valè moun ki vin nan pawas la pral apeprè menm.

Pral gen yon eleksyon pou Prezidan. Epi peyi an pral divize, kèlkeswa jan sa pase.

Epi nou pral Lambeth. Men kèk nan nou pa kab ale.  Epi gen kèk nan nou ki pa prale. Epi nou chak pral oblije pran yon desizyon sou konsyans nou. Epi desizyon sou konsyans nou an fò yo respekte li. Kèk nan nou ki ale yo fò nou sèvi kòm temwen, pou konsyans nou paske Bondye ap esnpire sa, kèlkeswa pozisyon ou. Epi kèlkeswa jan sa pase fò n respekte desizyon ak konsyans lòt yo.

Kounye a, mwen prale . . . mwen deja tou pare. Mwen prale kòm temwen. Mwen prale kòm temwen chemen renmen an Bondye montre m nan, mwen gen renmen nan kè mwen. Mwen kwè sa mwen kwè a paske mwen kwè li reflete chemen ki tankou chemen renmen an.

Mwen kwè nan chemen renmen an kòm yon manyen ki ede mwen konprann gen kèk nan frè m ak sè m yo gen lòt fason pou yo wè kèk bagay. Epi renmen, moun sa yo, yo se frè m, yo se sè m.

Sa k pi bon an. Nan Bondye pa gen ni Lès ni Lwès. Men se yon sèl gran fratènite.

An 1963, epi apre pawòl sa yo m ap chita chita m. Le 15 sektanm se te gran fèt Holy Cross. Epi gen yon bonm ki esploze, dimanch maten, nan legliz sa a 16th Street Baptist Church. Gen 22 moun ki te blese epi ki te fraktire.

Tankou nan El Paso. Tankou nan peyi Etazini jodi a.

Vennde moun blese, epi te gen 4 timoun, Addie Mae Collins, Cynthia Wesley, Carole Robertson, ak Denise McNair yo kat la mouri.

Bonm nan touye yo. Men se rayisman ki met dife epi ki sote bonm nan. Gen rayisman nan peyi nou an jodi a.

Gen rayisman nan lemonn n ap viv la jodi a.

Ideyoloji moun ki kwè yo dwe pwoteje enterè pitit tè a vin ranplase ideyoloji pwoteje enterè peyi a. Ideyoloji fachis la ap reprann fòs. Malveyan nou te panse ki te pran defèt nan dezyèm gè mondyal la, demon sa yo tounen ankò.

Nou nan cho. Nou nan cho.

Men mwen gen Bondye. Mwen pa pral mete espwa lavi mwen sou tè sa a. E mwen pa pral mete espwa tè sa a sou tè sa a. Paske, menm jan moun lontan konn di, gen yon Bondye ki chita byen wo e ki ap gade anba. Ansyen esklav sa yo di poblèm pap janm fini.

Frè mwen, sè mwen, frè m ak sè m ki nan fanmi m. Lè nou prale Lambeth, non, lè nou kite isit la epi nou kòmanse rès ane sa a, epi nou kontinye viv ane kap vini an. Mete espwa w sou Jezi.

An 1963, Doktè King te konnen nan ki pwen bagay yo tapral move Birmingham. Se yon lòt Birmingham ki la jodi a. Mwen gen moun, mwen gen fanmi Birmingham; moun mwen yo soti Birmingham. Lòt branch fanmi an soti North Carolina (Kawolin di Nò).

Birmingham jodi a pa menm ak sa 1963 a. Li te gen yon ti non: “Bombingham” anvan yo te bonbade l la. Se kon sa bagay yo te move.

Bull Connor te yon moun vre. M pap did nou nan ki legliz li te mache. Men li te egziste. Epi King te konnen yo tap antre nan yon epòk difisil e danjere. Alò, pou li te prepare manifestan yo, li te ba yo on ti bagay mwen sèvi avè l tanzantan. E apre nou fin pran losti sa a nou pral resevwa yon kopi sa Doktè King te di a. Mwen swete nou mache avè l nan pòch nou. Pou nou li l lè nap lapriyè lematen. Oswa kèlkeswa priyè nou fè, pou nou li sa Doktè King te di lè yo tap antre nan konba a.

Pa bliye, mouvman san vyolans lan ap chache jistis ak rekonsilyasyon – se pa viktwa l ap chache. Lè nou prale Lambeth, pa bliye sa, se pou nou mache epi pale yon fason ki montre renmen; paske Bondye se renmen. Lè nou vote, priye chak jou pou Bondye sèvi ak nou dekwa pou tout fi ak gason ka vin lib. Se pou nou sakrifye sa nou swete pou tèt pa nou dekwa pou tout moun ka lib toutbon. Se pou nou respekte regleman koutwazi moun ta dwe genyen youn pou lòt nan rapò nou ni ak zanmi nou ni ak lènmi nou. Se pou nou rann sèvis yon fason regilyè pou lòt moun e pou tout moun an jeneral. Pinga nou lage nan vyolans goumen, jouman, sou medya sosyal e nan kè nou. Bat pou nou an bòn sante ni nan kò nou ni nan lespri nou.”

Pwomès la te kòmanse ak pawòl sa yo:

“Pandan w ap pare w pou w al mache, reflechi sou lavi Jezi sou sa li tap montre moun.”

Sa ki pi enpòtan pase tout lòt bagay, se pou youn renmen lòt. Lèt Pòl voye bay moun Kolòs yo gen rezon.

E kèlkeswa sa ou fè, kèlkeswa sa nou fè, kit se nan pawòl oubyen nan aksyon, fè li nan non Jezi Seyè a.

Espwa mwen pa fonde sou okenn lòt bagay
Se sou san Jezi ak sa ki dwat.
M pa pran chans fè pi bèl aparans lan konfyans
Men mwen konfye m nèt nan non Jezi.

Se sou Kris ki poto mitan an mwen kanpe.
Tout lòt teren se sab k ap efondre.

Bondye renmen nou, Bondye beni nou, e se pou Bondye kenbe nou tout, nou tout nèt, ak tou sa li kreye, nan de plan men li ki gen tout pouvwa e ki chaje renmen.

CONTACT:
Nancy Cox Davidge
Public Affairs Officer