The Office of Public Affairs

The Public Affairs Office provides statistics, biographies, photos, background information, and other resources to media representatives reporting on the mission and ministries of The Episcopal Church

Nan trajè Chemen Renmen an: Nouvo Kalandriye pogram Eskolè ak Resous pou Chemen Renmen an: Egzèsis pou yon Lavi nan Jezi

October 16, 2018

Lè nou wè manm legliz Episkopal la ap chèche resous toupatou pou sipòte trajè nou an sou Chemen Renmen an, Biwo Evèk ki alatèt la ap ofri enfòmasyon ki ajou sou sa ki disponib ak sa ki gen pou parèt avan lontan sou sit sa a:  www.episcopalchurch.org/wayoflove  epi diferan kote nan legliz la.

Men sa ki gen pou parèt avan lontan: Resous pou fòmasyon

  • Ann suiv Chemen Renmen an: 9-sesyon pou Ti Gwoup k ap chache rebati lavi yo otou Jezi ak Chemen Renmen li an. Gid la bay detay sou Pratik pou ti gwoup epi kouman pou yo òganize ti gwoup epi ti gwoup k ap fòme disip epi pou gwoup sa a kapab ankadre patisipan yo atravè refleksyon, espri disèneman, aksyon epi angajman pwofon otou sèt pratik. Sa bon anpil pou ti gwoup, pou sakristi, gwoup lidèchip pou ministè. Sa ap disponib pou yo telechaje le l2 oktòb. 
  • Trajè nou sou Chemen Renmen an: yon Kalandriye Kourikoulòm 4 semenn yo chwazi pou fè aktivite lekti ak tèm Lekti Dimanch yo. Sa yo pi bon toujou pou lè ofrann epi pou fòmasyon Kretyen yo nan legliz yo epi ministè yo ki ap esplore Chemen Renmen an. Sa a ap disponib pou yo telechaje le 2 Novanm.

Bagay pou yo telechaje, tèks ki enprime kòm resous ki disponib nan sit wèb Legliz Episkopal la (gratis):

Gen materyèl ki enprime ki disponib nan men Forward Movement https://www.forwardmovement.org/Pages/Item/10742/The-Way-of-Love.aspx:

Resous moun kapab telechaje nan dyosèz Episkopal oubyen òganizasyon ki afilye ak nou yo (gratis)

Nou ankouraje kominote relijye, dyosèz, ak òganizasyon ki ap suiv Chemen Renmen an pou yo pataje temwayaj yo ak resous yo gras ak #wayoflove oubyen voye li bay wayoflove@episcopalchurch.org.

Pou plis enfòmasyon oubyen pou w bay temwayaj ou oubyen pou w pataje resous ou genyen, tanpri kontakte wayoflove@episcopalchurch.org oswa telefone 212-716-6102.

Tagged in:

CONTACT:
Nancy Cox Davidge
Public Affairs Officer