The Office of Public Affairs

The Public Affairs Office provides statistics, biographies, photos, background information, and other resources to media representatives reporting on the mission and ministries of The Episcopal Church
January 4, 2019

Evèk Alatèt la, Michael Curry fè deklarasyon sa a:

Zanmi mwen yo nan Jezikri,

Jou sa a 3 janvye 2019, 120yèm jou kanon nou an mandate kòm peryòd pou yo ranmase konsantman pou òdonasyon ak konsekrasyon Venerab Joseph Kerwin Delicat etan asistan Evèk ann Ayiti a rive. M ap ekri pou m fè n konnen majorite evèk ki gen jiridiksyon nan Legliz Episcopal La pa t dakò ak òdonasyon epi konsekrasyon Venerab la. Met sou sa, Komite ki an plas pou Dyosèz Ayiti a pa t founi okenn prèv konsantman majorite tout Komite ki an plas nan diferan dyosèz yo nan Legliz Episkopal La.

Nan jou k ap vini yo m ap pale ak lòt lidè nan Dyosèz Ayiti a, epi ak lòt moun nan Legliz Episkopal La, pandan n ap chache ki pwochen etap ki pi bon pou nou kab vanse.

Dyosèz Ayiti a se yon dyosèz ki enpòtan pou Legliz Episkopal La. Tanpri kontinye priye pou fidèl yo, pou klèje a, epi pou Evèk Ayiti a pandan nou ap chache suiv Lesprisen Bondye ki vivan an. 

 

Frè ou,

 

Achevèk Michael B. Curry

Evèk Alatèt la epi Dirijan

Legliz Episkopal La

 

CONTACT:
Nancy Cox Davidge
Public Affairs Officer