The Office of Public Affairs

The Public Affairs Office provides statistics, biographies, photos, background information, and other resources to media representatives reporting on the mission and ministries of The Episcopal Church

2018 Resous Lavan ki disponib sou entènèt

November 15, 2018

Nouvo resous lavan an, ki vle di peryòd anvan fèt Nwèl la, pou kongregasyon yo, pou dyosèz yo, epi pou kominote lafwa yo enkli tradiksyon Journeying the Way of Love an panyòl,  ak tradiksyon  pou Journeying the Way of Love Advent curriculum, tradiksyon pou Preparing to Become Beloved Community Advent curriculum ann Panyòl epi an Kreyòl, menm jan an an tou pou prèch ki sèvi pou lavan epi pou nwèl, epi pou Pawòl Lavan 2018 la, feyè pou mete nan bilten chak sezon yo, epi seri wèbinè an twa pati seri ki soti Ministè Migrasyon Legliz Episkopal biwo Relasyon Gouvènemantal. Yo tout disponib la a:  https://www.episcopalchurch.org/advent-and-christmas-resources-2018

Pelerinaj Chemen Renmen  Kourikoulòm lavan an ak kalandriye lavan an (disponib ann Anglè epi ann espanyòl)

Yon nouvo, kat-semèn kalandriye eskolè ak kalandriye lavan ki pense tèks y ap li ak tèm ki soti nan premye de chapit levanjil Lik la.

Kalandriye eskolè Preparasyon pou n vin Kominote tout moun renmen an Kalandriye lavan (ki disponib ann Angle, an Panyòl, epi an Kreyòl)

Kalandriye Lavan sa a baze sou kat kadran labirent lan. Yo envite gwoup yo pou yo fè yon “ti mache” nan kèk seksyon nan labirent lan nan chak semèn lavan, kote y ap diskite pasaj labib, y ap fè refleksyon, epi fè kèk aktivite.

#PawòlLavan

Pratik popilè lavan sa a reparèt an 2018. Enskri non w pou resevwa yon mo chak jou pou ede w konsantre nan lapriyè ak yon envitasyon pou w pataje sa an liy. Al sou #AdventWord la a. https://www.adventword.org

Prèch pou lavan ak Nwèl (ki disponib ann Anglè epi an Panyòl)

Gen yon konpilasyon prèch pou lavan ak nwèl pi bon predikatè nan Legliz Episkopal la te preche. Kit ou sèvi ak liv sa a pou pwòp devosyon pa w ak enspirasyon pa w, oswa pou ti gwoup moun oubyen pou w li sou chè, n ap mande Bondye pou sezon fèt sa a se yon sezon kote limyè Bondye a limen ap klere lavi wou.

Al sou sit sa yo pou w jwenn prèch yo: https://www.episcopalchurch.org/sermons-advent-and-christmas-2018

Gen feyè pou w mete nan bilten

Feyè pou bilten pou chak dimanch lavan ki fèt pou yo konplete Kalandriye eskolè Pelerinaj Chemen Renmen an. Feyè sa yo disponib an gran fòma ki ekri sou yon bò, epi sou mwatye paj ki ekri sou toulède bò.

Wèbinè

Ministè Migrasyon Episkopal ak Biwo Relasyon Gouvènemantal Legliz Episkopal la ap ofri yon seri wèbinè inèd tan ki gen tit: N ap mache nan mitan bèl akèy: Yon seri wèbinè sou lavan gras ak Ministè Migrasyon Episkopal la le 5 desanm a katrè sou kot lès la, le 13 desanm a katrè sou kot lès la, le 18 desanm a midi sou kot lès la. Pou detay, ak enskripsyon epi pou enfòmasyon al sou sit sa a:  https://dfms.formstack.com/forms/emmwalkinginwelcome

Ap gen wèbinè ki ap disponib sou evènman sa yo depi moun mande sa. 

CONTACT:
Nancy Cox Davidge
Public Affairs Officer