Presiding Bishop Jefferts Schori visits Gaza, Al Ahli Arab Hospital