Yon envitasyon pou nou “fè pwomès” pou n pran swen tou sa Bondye kreye

N ap chache jwenn 1,000 pwomès pou dimanch apre pak la
March 5, 2019

Evèk Alatèt la, Michael Curry, ap envite Episkopalyen yo ak zanmi nou yo epi moun ki enterese nan tout sa Bondye kreye pou yo pwomèt y ap fè yon aksyon pou pwoteje latè Bondye kreye a epi pou yo renouvle li pou tout sa ki abite sou li yo. Bi nou se pou nou ranmase 1,000 pwomès ki gen angajman pèsonèl ki konkrè pou semèn pak la.

Sou baz deklarasyon vizyon Episkopalyen yo pou yo pran swen sa Bondye kreye Biwo Evèk Alatèt la ak Konsèy pou jere sa Bondye kreye yo te fè, dapre swasanndiznevyèm Konvansyon Jeneral la, pwomès sa a ak gid refleksyon ki mache avè l la, se yon fason tanjib e ki pratik tou pou n montre nou renmen latè Bondye kreye a.

“Nou espere moun nou yo konprann sa a plis pase poze siyati n anba yon petisyon,” daprè Reveran Melanie Mullen, ki direktè rekonsilyasyon ak jistis epi koze pran swen sa Bondye kreye yo. “Ann priye ak pwomès la ansanm ak gid refleksyon pandan karèm. Reflechi sou sa w renmen nan sa Bondye kreye yo, jan sa fè n mal lè w wè enjistis kont anviwonman an epi kouman ou ta renmen senplifye lavi nou nan manje mwens epi nan pataje sa n genyen avèk lòt.”

Twa eleman ki kouvri ni vizyon an ni pwomès la se: renmen lòt, libere lòt epi bay lavi. Se bagay ki soti nan konprann tèt nou etan branch Episkopalyen nan Mouvman Jezikri a dirèkteman epitou etan moun ki ap suiv Chemen renmen an.

Nou ta renmen evolye nan renmen lòt, libere lòt epi nan yon relasyon ak sa Bondye kreye yo ki bay lavi.  Nan moman ijan sa a, nou pwomèt pou nou pwoteje latè beni sa a epi pou nou
renouvle li ansanm ak tout sa ki sou li yo. Nou tout, nou pran angajman pou nou fè aksyon espesifik, paske nou konnen sa nou kapab fè ansanm ap toujou pi fò pase sa nou fè grenn pa grenn.

NAN RENMEN:  Nou ap bay temwayaj nou sou renmen nou genyen pou latè epi jan sa enkyete nou pou li epi n ap mete tèt nou ansanm ak lòt moun ki vle pwoteje ekoloji sakre sa a.

LIBERASYON: Nou ap kanpe bò kote sila ki pi vilnerab yo devan efè danjere degradasyon nan anviwonman an ak chanjman klimatik, kidonk moun tankou – fi, timoun, moun pòv, ak kominote ki moun ki pa blan yo, refijye yo, ak imigran yo.

BAY LAVI: Nou ap chanje fason nou viv epi fè chwa nan lavi nou pou nou kab viv pi senp, ak plis imilite, epi n ap latè a mwens abi.

Gid refleksyon ki mache ak dokiman sa an se yon dokiman li menm yo te kreye nan yon patenarya ak Dyosèz Episkopal Kalifòni an. Li gen ladann meditasyon, priyè, pasaj biblik, ak aksyon ki gen pou wè ak pwomès la. Se menm dyosèz la k ap lanse yon opòtinite pou nou pran swen anviwonman an: Yon “Carbon Tracker” ki ap ede endividi, kongregasyon epi tout yon dyosèz evalye kantite enèji yo itilize ak enpak li sou klima a epi redui kantite sa a. Chache konn plis bagay sou trakè a ak lòt materyèl toujou, sou sit sa a: http://www.diocal.org/climate.

Daprè sa Amy Cook, ki chèf Dyosèz Episkopal Kalifòni an pou fòmasyon lafwa gwoup k ap travay, di” “Sa a se pa yon nouvo pogram ou oblije boure nan pwogram karèm nan ki tou deja chaje.” “Pou anpil nan nou karèm se yon epòk pou nou reflechi epi pou senplisite. Nou espere pwomès la ak posesis refleksyon li baze sou li a ap fè moun antre nan bon jan lespri disèneman ak angajman pou yon nouvo lavi pou sezon Pak sa a epi pou pi devan tou.”