Y ap asepte nominasyon pou pòs Asistan Evèk Dyosèz Ayiti a

June 15, 2017

Y ap aksepte nominasyon kandida pou pòs Asistan Evèk Dyosèz Episkopal Peyi dayiti a.

Enfòmasyon sou Dyosèz Peyi Dayiti a disponib sou sit sa a:  http://www.episcopalchurch.org/fr/library/document/profil-du-prochain-%C3%A9v%C3%AAque-dha%C3%AFti   

Posesis lib pou nominasyon Asistan Evèk pou Peyi Dayiti a ap kontinye jouk 29 jen.

Silvouplè sonje:

 

  • Kandida yo fèt pou yo konn pale ni Franse ni Kreyòl epi fò yo kab konprann Angle tou.

 

  • Nominasyon yo dwe jwenn sipò nan men sis layik epi sis klèje ki nan dyosèz la.

 

  • Dènye delè pou moun soumèt nominasyon yo se 29 jen.

 

  • Eleksyon pou pòs Asistan Evèk pou Dyosèz Peyi Dayiti a fikse pou 25 janvye, 2018.

 

Pou plis enfòmasyon kontakte Rev. Ronald H. Clingenpeel, Konsiltan pou Tranzisyon rhclingenpeel@yahoo.com

Tagged in: Haiti Diocese of Haiti