Pwomès nou pou nou pran swen tou sa Bondye kreye atravè legliz la

Nou bezwen 1,000 pwomès distans 22 avril, jou Fèt Latè a
March 29, 2019

Episkopalyen yo ak zanmi yo ki konsène nan tout sa Bondye kreye ap met tèt ansanm ak Evèk ki alatèt la, Michael Curry, nan fè yon pwomès pou yo fè aksyon ki pou pwoteje e ki pou renouvle latè Bondye kreye a ak tout moun ki abite sou li. Bi a se pou nou ranmase 1,000 pwomès ak angajman pèsonèl ki konkrè rive 22 avril ki jou Fèt Latè a.

Sou baz sa ki di nan Vizyon Episkopalyen pou nou pran swen sa Bondye kreye, yon tèks Biwo Konseye Evèk Alatèt ak Konsèy sou Jesyon sa Bondye kreye pou swasanndiznevyèm Konvansyon Jeneral la, pwomès sa a, ak Gid Refleksyon ki mache avèk li a se yon fason tanjib e ki pratik tou pou montre jan nou renmen Latè Bondye kreye a.

Jan Achevèk Curry note a, “Bonkou nan nou pare pou nou fè pwomès pou n ede pran swen sa Bondye kreye.  Tankou labib di a, Bondye si tèlman renmen lemonn li sakrifye sèl pitit li a. Sa vle di vrè monn nan: nou tout ladann epi tout lòt bagay ki ladann. E sa a se yon fason nou kapab pran pa nan ede pran swen sa Bondye kreye. Sa a se yon bagay ki chita nan fon kè m epi nan kè Bondye tou.

 Reveran Melanie Mullen di “Nou swete moun nou yo konprann sa a plis pase poze siyati nou anba yon petisyon.” Se li ki direktè rekonsilyasyon, jistis epi pran swen sa Bondye kreye. Li di tou: “Priye ak pwomès sa a ak Gid Refleksyon an pandan karèm nan. Reflechi sou sa ou renmen nan sa Bondye kreye yo, kote kè w ap chire pou enjistis k ap fèt nan kesyon anviwònman an epi kouman ou kapab senplifye lavi w pou konsome mwens, epi pou w pataje plis. Epi vè lendi Pak—ki ap jou Fèt Latè a—ann selebre angajman nou pran ansanm nan.”

Dyosèz toupatou ap voye angajman an monte. Nan òdonasyon li ak konsekrasyon li jou ki te 2 mas la Evèk Episkopal  Dyosèz Kannzas la, Rt Reveran Cathleen Chittenden Bascom ansanm ak Evèk Alatèt la, Michael Curry, te ankouraje kongregasyon yo pou yo te fè pwomès y ap pran swen tou sa Bondye kreye.

Twa bagay ki kouvri tout eleman ki nan vizyon sa a ak pwomès la li menm se: renmen, liberasyon ak bay lavi—se yon bagay ki soti dirèk dirèk nan apèl nou jwenn pou nou viv etan branch Episkopalyen nan Mouvman Jezikri a epi etan moun k ap viv selon Chemen renmen an:

Nou anvi grandi nan renmen, nan libere lòt epi nan devlope yon relasyon ak Bondye nan yon rapò ak sa Bondye kreye ki bay lavi. Nan moman ijan sa a, nou pwomèt pou nou pwoteje epi pou nou renouvle latè beni sa a epi tout sa ki abite sou li. Ansanm, nou pran angajman pou nou fè aksyon espesifik, pandan nou kwè nou kab reyalize  plis nan tèt ansanm pase nou chak an patikilye.

NAN RENMEN: Nou ap bay temwayaj nou sou renmen nou pou latè ak sa ki enkyete nou pou li, nou ap mete ansanm ak lòt ki wè nesesite pou yo pran swen li epi pou yo pwoteje latè beni sa a.

NAN LIBERE LÒT: Nou ap kanpe bò kote sila ki pi vilnerab yo devan efè danjere degradasyon anviwonman ak chanjman klimatik, moun tankou—fi, timoun, moun pòv, kominote ki pa blan, refijye ak emigre.

NAN BAY LAVI: Nou ap chanje jan nou konn abitye viv e chwa nou konn abitye fè pou nou kapab viv pi senp, ak plis imilite, epi ak plis jantiyès sou Latè a.

Gid Refleksyon ki mache ak dokiman sa a se yon tèks yo te kreye nan yon patenarya ak Dyosèz Kalifòni an. Li enkli meditasyon, priyè, pasaj biblik ak aksyon ki gen relasyon ak chak eleman nan pwomès la. Menm dyosèz sa a ap lanse yon opòtinite ki gen relasyon ak pran swen sa Bondye kreye:  yon Detektè kabòn ki ede endividi, kongregasyon ak tout yon dyosèz evalye fason y ap redui itilizasyon enèji yo ak enpak yo sou klima a. W ap jwenn plis enfòmasyon sou detektè epi sou lòt resous toujou sou sit sa a: http://www.diocal.org/climate.

Amy Cook, ki chèf gwoup fòmasyon lafwa a nan Dyosèz Episkopal Kalifòni an di “Sa se pa yon pogram eskolè nou bezwen boure anndan yon orè karèm ki deja twò chaje. Paske pou anpil nan nou, karèm se yon tan natirèl pou refleksyon ak senplisite. Nou espere pwomès la ak posesis refleksyon otou li ap mennen  moun nan espri disèneman ak angajman pou yon nouvo lavi pou Pak sa epi pou tan k ap vin apre yo.”

Pou nou aprann plis bagay sou ministè Pran swen sa Bondye kreye nan Legliz Episkopal La, al sou sit sa a: www.episcopalchurch.org/creation.