Yon prèch pou dimanch misyon mondyal 2020

January 24, 2020

Anpil fwa yo di yon misyon se yon kesyon bon jan relasyon ant moun ak moun – bon relasyon ak Bondye epi ant youn ak lòt. Nou kore lide sa a nan angajman nou pran jou n ap batize a lè nou reponn kesyon sa a “Èske ou pral chèche Bondye, èske w pral sèvi Bondye ki egziste nan tout moun, èske w pral renmen vwazen ou menm jan w renmen tèt ou?” Lè yo poze n kesyon sa a nou va reponn, “Wi n ap fè sa avèk èd Bondye.”

Nou tabli relasyon youn ak lòt paske nou tout gen yon koneksyon entim kòm pitit Bondye. Nonsèlman Bondye te kreye nou kòm tokay li, mwen ta di Bondye te kreye nou ak lespri l menm. Prezans Bondye anndan chak bèl kreyasyon Bondye; poutèt sa, nou tout nou se pitit Bondye.

Nan liv Ebre, zansèt nou yo devwale ki moun nou ye epi ki relasyon nou genyen ak Bondye dapre sa yo konprann. Nan Jeremi 1 vèsè 5, nou li, “Mwen te konnen ou anvan menm mwen te ba ou lavi nan vant manman ou. Mwen te mete ou apa pou mwen anvan menm ou te fèt.” Epi nan Sòm 139, nou li, “Wi, se wou ki fòme tout pati nan kò mwen, se wou ki ranje yo byen ranje nan vant manman m.”

Lè nou tabli bon jan relasyon youn ak yon lòt, nonsèlman sa fè youn vin konprann sitiyasyon lòt epi youn mete tèt li nan plas lòt, men sa fè nou vin konprann Bondye pi byen, nan prezans Jezikri ki anndan chak nan nou.  Yo raple nou sa nan 1 Jan chapit 4 vèsè 12: “Pesonn pa janm wè Bondye; si youn renmen lòt, Bondye rete anndan nou, epi renmen li vin pi fò anndan nou chak.”

Se prezans Jezikri sa a ki kore nou nan anvi nou genyen pou nou tabli relasyon ak lòt moun. Nou bezwen Bondye ban nou kout men ak jan sa enterese nou pou nou suiv Jezikri ak tout lafwa nou sou tè sa a. Renmen Bondye sanble se pati ki pi fasil la, men renmen vwazen nou oubyen renmen fanmi nou anpil fwa sa kab difisil. 

Kèk nan nou ka pa bay relasyon nou genyen twòp enpòtans, nou pa fè efò pou nou kenbe amitye zanmi nou genyen. Kèk nan nou gen dwa pa menm reflechi ak ki moun nou dwe fè zanmi. Jezikri konnen byen ki moun ki vwazen nou, epi se pa moun ki abite sou kote nou sèlman. Nan parabòl Bon Samariten an, vwazen nou se moun ki nan bezwen – sa ki blese ak sa k ap soufri bò lari a. Bon Samariten an pa t bezwen konnen ni koulè ni ras moun ki blese a, sèl sa li te bezwen konnen se si l te bezwen yon moun ede l. 

Nan pozisyon nou kòm yon gwoup Kretyen, yo fè apèl a nou pou nou fè zanmi ak vwazen nou kèlkeswa kote yo rete. Yo fè apèl a nou pou nou fè zanmi pèsonèlman oswa antan yon legliz, antan yon kominote, antan yon nasyon. 

Suiv Jezikri vle di renmen Bondye epi youn renmen lòt, pwen final. Nou kab fè sa lè n travèse fwontyè, lè n vwayaje al nan lòt peyi. Nou kab fè sa lè n montre nou gen bon kè epi lè nou pran ka lòt moun nan fanmi nou, lè n pran ka yon vwazen, oubyen lè n pran ka yon etranje. Pou n kontinye sou menm lide sa a, nou kab analize relasyon nou ak lòt moun yon fason ki pi laj, menm jan zanmi nou yo ki fèt Awayi abitye fè. Mo ohananan lang pèp Awayi a vle di fanmi, epi pou moun Awayi, fanmi kab vle di tout moun ki ret nan zòn nan oswa tout moun ki ap viv sou tè a. Vrè sans mo ohana a genyen toutbon sèke nou pa dwe kite pesonn dèyè oubyen nou pa dwe bliye pesonn, epi se santiman sa a nou wè ki ekri toupatou nan liv levanjil yo. 

Antan yon pawas, yon dyosèz, epi antan Legliz Episkopal la nèt, nou tout gen kapasite pou nou lonje men bay frè ak sè nou nan Jezikri ki toupatou sou latè a, pou nou kab fè zanmi avè yo epi pou youn pataje lanmou Bondye a ak lòt, se egzakteman sa sa vle di pou yon moun se Kretyen (ki vle di moun k ap suiv Jezikris). 

Lè yon moun se yon bon vwazen – lè yon moun fè zanmi ak lòt moun – sa vle di se ede w ap ede lòt moun fè tout sa yo gen kouraj pou yo fè kòm moun, kòm pitit Bondye. Bon jan relasyon bay tout moun fòs, sa anrichi kominote a epi sa anrichi legliz la, epi sa pèmèt nou kapab elaji relasyon nou ak Bondye.

Nou gen yon responsablite pèsonèl pou nou gen bon relasyon ak vwazen nou epi nou gen yon responsablite antan yon pèsòn moral pou nou fè sa tou. Konbyen lwa ki pa jis ki limite tout potansyèl lòt moun nan peyi nou epi nan lòt peyi toupatou sou latè a? Kouman mouvman pwoteksyon nasyonal la fè efè negatif sou frè nou ak sè nou toupatou sou latè a? 

Sa enpòtan pou nou pran ka ti granmoun ki pèdi swa madanm li swa mari li ki rete sou kote nou an epi pou nou pran ka moun ki pòv nan katye nou. Menm jan an tou sa enpòtan pou nou voye je pi lwen pase kote nou rete a pou nou pran ka sa yo k ap vin nan move sitiyasyon ekonomik; sa k ap viv nan kote ki gen lagè, sa ki ap soufri anba grangou, anba kraze zo, anba vyolans, oubyen anba enjistis. 

Antan yo gwoup moun ki nan Legliz Episkopal la, sa enpòtan pou nou pran pa nan misyon Bondye a ak tout moun nou kapab kolabore avè yo. Nan Jou Espesyal pou al fè Misyon toupatou sou latè sa a, y ap raple nou pou nou konsantre sou angajman nou sou yon plan entènasyonal epi pou nou travay ak moun ki viktim famin, laperèz, enjistis, kraze zo, epi konpòtman rasis, epi pou nou pote sekou bay gwoup moun ki pi vilnerab yo. 

Nou kapab fè travay sa a lè nou met tèt ansanm ak yon lòt pawas oswa yon lòt dyosèz nan lòt branch nan Legliz Anglikàn nan. Nou kab fè travay sa a lè nou pran pa nan pogram misyonè Legliz Episkopal la pandan n ap kore travay Gwoup Jèn yo ki pote non angle “Young Adult Service Corps” oubyen pandan n ap kore Volontè Episkopal nan Misyon yo ki voye volontè toupatou sou latè a nan non legliz la. 

Nan mwa jiyè sa a, kominote Legliz nou an – Legliz Episkopal la – pral nan yon rankont ak patenè nou genyen toupatou sou latè a nan yon konferans ki rele Konferans Lambeth, pandan Evèk k ap soti toupatou nan Legliz Anglikàn nan vin chita ansanm nan konferans sa a ki fèt chak ane nan peyi Angletè pou selebre amitye Anglikan yo genyen pandan plizyè jenerasyon. Pandan n ap prepare n pou n al nan Konferans Lambeth la, nou gen yon opòtinite pou n al wè lajè kominote nou an ki soti nan tout peyi, nan tout kilti, epi ki gen tout kalite opinyon teyolojik. Kalite rankont sa montre malgre anpil fwa youn pa dakò ak lòt sou kèk lide, nou kab toujou priye ansanm epi viv ansanm.  

Tankou Evèk an chèf nou an, Evèk Retrete. Reveran Michael Curry ta di, yo fè apèl a nou pou nou renmen Bondye, pou nou renmen vwazen nou, epi pou nou renmen tèt nou. Pou m ajoute sou sa, m ap di, fò nou fè tout sa nou kapab, ak gras Bondye, pou nou asire pesonn pa ret dèyè oswa pou yo pa bliye pesonn.