Creation Care

Friday, March 29, 2019 - 13:15

Episkopalyen yo ak zanmi yo ki konsène nan tout sa Bondye kreye ap met tèt ansanm ak Evèk ki alatèt la, Michael Curry, nan fè yon pwomès pou yo fè aksyon ki pou pwoteje e ki pou renouvle latè Bondye kreye a ak tout moun ki abite sou li. Bi a se pou...

Tuesday, March 5, 2019 - 12:15

Evèk Alatèt la, Michael Curry, ap envite Episkopalyen yo ak zanmi nou yo epi moun ki enterese nan tout sa Bondye kreye pou yo pwomèt y ap fè yon aksyon pou pwoteje latè Bondye kreye a epi pou yo renouvle li pou tout sa ki abite sou li yo. Bi nou se...